Kaderin Yazılması İle Sirius Yıldızı Arasındaki İlişki ve Kadim Medeniyetler İçin Önemi

Temmuz ayı insanoğlunu için önemli bir aydır. Her yıl güneş ile Sirius yıldızı arasında birbirine yakın bir konuma gelmesi “kaderin yazıldığı gün” olarak adlandırılır. Bu tanıya göre yeryüzünde yaşayan canlıların bir yıllık kaderinin çizildiği zaman dilimi olarak bilinir. Bunun sebebi ise on dört derece olan Yengeç burcunda Güneş ile Sirius yıldızlarının yan yana gelmesidir. Ayrıca Kuran-ı Kerim’in Necm (yıldız) suresi, kırk dokuzuncu ayetinde “Şi’ra” olarak adı geçer. Sembol olarak ‘beş köşeli yıldız ve yarım daire iç içe’ oluşmasından meydana gelir. Gökyüzündeki en parlak yıldızdır. Hatta Güneşten 8,6 ışık yılı mesafede bulunmasına rağmen parlaklığı güneşten yirmi üç kat daha parlaktır. Köpek takım yıldızları ile tanımlanır.

Eminim merak konusu olan “köpek” tanımlaması nereden peyda olmuştur sorusuna cevap arayacak olursak şöyle ifade edebiliriz! Gökyüzünde Yengeç burcu “Canis Major ile Canis Minor” Türkçe tercümesiyle “Büyük Köpek” ve “Küçük” Köpek takım yıldızlarından meydana gelmektedir. İşte bu sembol olmuş “köpek” adı buradan gelmektedir.

Diğer yandan Sirius yıldızı on dört derece Yengeç burcunda yer alması ve güneşin bu yıldıza yakınlığından dolayı her yıl bu zaman dilimi en sıcak günler olarak geçer. Hatta Temmuz 2017’de Türkiye Şanlıurfa ilinde termometreler altmış dereceyi göstermiştir. Başka bir deyişle tam olarak yaz bu zamanla başlar.

Öte yandan Sirius yıldızı birden fazla uygarlıkta önemli bir yıldız olarak kabul edilir. Sirius’un üstüne onlarca hikâyenin yazıldığı bilinir.

  • Roma İmparatorluğu ve Sirius

Sirius yıldızını ilk olarak yaklaşık iki bin yıl önce eski Roma İmparatorluğu’na denk geldiğini kaynaklar bize söyler. Hatta bu gözlemlenme yapılan bu dönemlerde hava sıcaklığının bir hayli fazla olmasından dolayı bu günlere “köpek günleri’ diye isim verilir.

  • Mısır Medeniyeti ve Sirius

Özellikle Mısır uygarlığının en fazlaca önem verdiği ve rasathanelerde sıkça takip ettiği bir yıldızdır. Mısır uygarlığında da bu aşırı sıcak geçen zaman dilimi yangınlara, sel ve su taşkınlarına işaret etmektedir. Çünkü kadim Mısır’da her yıl Güneş ile Sirius yıldızlarının yan yana gelmesiyle birlikte Nil Nehri’nin taştığı gözlenmiştir. Ayrıca Sirius’un puslu bir şekilde görüldüğü zamanlarda ise veba gibi salgın denen hastalıklarının türediğine tanık olmuşlardır.

Sirius yıldızı kutsal bir yıldız olarak ta kabul edilir. Sadece Kuran-ı Kerim’de ismi geçmiş olmasından değil, kadim Mısır uygarlığının Keops-Kefren-Mikerinos piramitlerini Sirius yıldızını gözlemleme ve takip edebilmek amacıyla inşaa edilmiştir. Bundan dolayı da Mısır uygarlığı içinde kutsallık atfetmektedir. Öte yandan Mısır’daki piramitlerin birçoğunda bu yıldızın meşhur sembolüne fazlaca rastlanır.

Ayrıca olarak Sirius yıldızının kaybolduğu 3 veya 4 Temmuz zamanlarından otuz beş gün öncesinde ve otuş beş gün sonrasında totalde yetmiş gün boyunca Mısırlılar ölülerini toprağa gömmezler.  Çünkü bu zaman dilimlerinde öbür âleme açılmış tüm kapıların kapandığına inanırlar.

  • Çin Ve Sirius

Sirius, Çin kaynaklarında ve Feng Shui anenelerinde Ursa Major Büyükayı ismiyle tarif edilen takım yıldızıyla aynı anda hareket eden tek yıldız olarak kabul edilir. Diğer yandan Sirius ismi Çinli’lerde “Hu-şi” adı ile tanımlanır. Çinlilerin festival adı altında düzenledikleri köpekleri katletmeleri yine bu yıldız ile alakalıdır. Oysa Çinli insanlar bu yıldızdan hiç hoşnut olmazlar hatta nefret ederler. Öte yandan hem olumlu hem de olumsuz yanları olduğu kabul görmüş Chi enerjisinin Güneş ve Sirius kaynaklı olduğu dillendirilir.

  • Araplar ve Sirius 

Kuran Kerim’de Şi’ râ olarak ismi geçen Necm veya yıldız suresinin kırk dokuzuncu ayetinde şöyle ifade edilir: “Doğrusu Şi’râ yıldızının Rabbi de o’dur.” Araplar, Sirius yıldızını tanrı olarak kabul etmişler ve bu yıldıza hem taparlar hem de ona dua ederlerdi. Ayrıca Araplar Sirius yıldızının kendilerine şans, uğur getirdiklerine inanırlardı.

  • Eski Yunan Uygarlığı Ve Sirius Yıldızı

Yunan medeniyetinde ‘Seirios’ adıyla ifade edilir. Eski Yunan uygarlığı, Sirius yıldızının gitmesiyle birlikte bir sonraki gökyüzünde tekrar olarak görünmesinin sıcak ve kurak bir yazın geleceğine inanırlar. Bu durumun insanlar üzerinde bir takım olumsuz yanlarının olduğuna, bitkileri soldurduğuna inanarak endişeye düşerlerdi.

  • Hintliler ve Sirius Yıldızı

Sirius yıldızının Hint mitolojisinde ise “Cennetin Kapısı” olarak karşımıza çıkar. Bu cennetin kapısına varmaya uğraşan ve çeşitli beceri ve yeteneklere sahip dört kardeş olarak bahsedilir. Bu söz konusu edilen dört kardeşten sadece yanında sadık köpeğini götüren Cennetin Kapısına ulaşabilmeyi başarmıştır.

  • Amerikalılar, Eski Roma ve Sirius Yıldızı

Bu temmuz ayı zamanları, Amerikalıların deyimiyle “Köpek terleten sıcakları” olarak ta anılır. Diğer yandan kadim Romalılar bu zaman diliminde ekinleri hasta olmasın ve bereketli olması maksadıyla temmuz aylarında köpek kurban ederler.

Bu yıldızın Astrolojik bakımdan önemi azımsanmayacak derecede büyüktür. Kısacası bütün medeniyetlerde, insanların yaşam biçimlerinde ve dinlerde kendisine yer bulmuştur. Bu bakımdan bir hayli zihinleri meşgul eden bir yıldızdır. Umarım tüm insanlığın şansının bol olduğu ve alın yazınlarının parladığı güzel bir yıl olsun.

”Burçlara Göre Çocuk Eğitimi Mümkün mü?” adlı yazımızı okumak için tıklayın.

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

This Post Has 2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *