İnciller Nelerdir ve Hangisi Gerçek! Barnabas İncili mi Matta İncili mi?(22 Soruda Tüm Detaylarıyla)

Hristiyanlığın Avrupa’da yayılmasından bu yana İnciller nelerdir gibi sorular çokça sorulmaktadır. 4 büyük dinden bir tanesi olan Hristiyanlığın dini kitabı İncil sadece bir tane bulunmuyor. 2. Yüzyılda Roma’nın Hristiyanlığı kabul etmesinden beri 4 ana İncil Hristiyanlık aleminde etkisini sürdü. Kelime anlamı olarak “Müjde” anlamına gelen İncil’in hepsi Hz. İsa’yı farklı bir şekilde ele alır. Matta, Markos, Yuhanna ve Luka taraflarından bu İnciller kaleme alınmıştır.

Hristiyanlığın ilk yüzyıllarında bu Markos, Luka, Yuhanna ve Matta İncili dünyanın dört bir yanına hızlıca yayılmıştır. Hristiyanlar ikinci yüzyıldan bu yana bu İncillerden başla hiçbir İncil’i geçerli ve doğru kabul etmemiştir. Bu anlayış 20 yüzyıl boyunca devam ederek günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Günümüzde de Hristiyan din alimleri, klişeler ve Hristiyan İlahiyat fakülteleri bu 4 İncil’den başka hiçbir İncilin gerçek olmadığını ileri sürmektedir.

[geo_alert style=”2″ color=”primary” ]Dünyada En Yaygın 10 Din[/geo_alert]

İnciller Neden 1’den Fazladır?

4 ayrı din kitabı çoğu dinde yer bulunmuyor. İslam, 1400 yıldır tek bir kitap üzerinden yani Kur’an üzerinden biliniyor. Aynı durum Yahudilik için de geçerli. Hatta biraz daha derinlere indiğimiz zaman diğer dinlerin de tek bir kitaba sahip olduğu uzmanlarca bilinen bir gerçek.

Bazı dinlerde farklı din kitapları olsa da birbiri ile çelişmeyen ve dini hükümlülüklerin diğer kitapta olmadığı bilgileri barındıran kitaplar olmuştur. İncil çeşitleri olduğu için bu anlamda diğer kitaplardan ayrılmaktadır. Bugün 4 farklı İncilin 2 farklı sebebi olduğunu düşünülüyor.

 1. İlk olarak 4 farklı kişinin Hz. İsa’ya tanıklık etmesi insanlar tarafından gerçekleri daha iyi bilmemizi sağlar. Yani tarihsel bu kadar büyük bir olaya dört farklı kişinin farklı gözler ile tanıklık etmesi etkiyi çok daha büyük yapacaktır. Aynı bir duruşmada olan olaya tanık eden kişinin fazla olması gibi.
 2. İncillerde Hz. İsa’nın anlatım odakları oldukça farklıdır. İnciller Hz. İsa’yı birbirinden farklı gözler ile kaleme alarak yazmıştır. Hatta kitaplarda yer alan ortak bilgilerde bile yazan kişiler farklı noktalara dikkat çekmiş ve bu noktaların önemini ortaya çıkarmıştır. Bu yüzden kiliseler dört kitapta Hz. İsa’nın dört farklı kişi yönünün kaleme alındığını savunur.

İnciller Nelerdir ve Gerçek Olan İncil Hangisi?

İnciller Nelerdir ve Hangisi Gerçek! Barnabas İncili mi Matta İncili mi?
İnciller Nelerdir ve Hangisi Gerçek! Barnabas İncili mi Matta İncili mi?

Hristiyanlıkta İnciller için kabul edilen 4 ana kitap bulunuyor. Fakat işin biraz derinlerine baktığımız zaman 4’den çok daha fazla İncil olduğu ortaya çıkıyor. Yani aslında geçmişten günümüze kadar gelen daha onlarca farklı İncil var. Ve bu İncillerin hepsi de diğer 4 ana İncil’e yakın dönemlerde yazılmış İncillerdir. Bu durum ortaya Barnabas İncili ve Apokrif İnciller adında yeni kitaplar ortaya çıkarıyor.  Barnabas ve Apokrif adı verilen İnciller de bu anlamda kendi içerisinde farklılık göstermektedir.

Hristiyanlara Göre Gerçek İnciller Nelerdir Nasıl Kabul Edilmiştir?

Hristiyanlığın başlarında dünyada Hristiyan kesim oldukça azdı. Hz. İsa’nın çevresinde bile 12 tane ona inanan kişi bulunuyordu. Fakat Hz. İsa’nın ölümünden sonra Hristiyanlık ortaya çıkan İnciller ile bir anda dünyanın dört bir yanına ulaşmayı başardı. Dönemin en güçlü devletleri başta olmak üzere pek çok ülke Hristiyanlığı kabul etti. Dinin bu kadar hızlı yayılması ve elde çok fazla İncil olması o dönem kiliseleri zora soktu.

Kiliseler imkanları doğrultusunda tüm İncilleri araştırdı ve okudu. Sonuç olarak ise her ülke bazı İncilleri doğru ve gerçek kabul etti. Kabul edilen İncillerin isimleri ise ağırlıklı olarak Matta, Yuhanna, Markos ve Luka oldu. Fakat bu kabuller dünyanın dört bir yanında o dönemlerde tam olmadı. Bazı ülkeler ve kiliseler Barnabas ve apokrif İnciller gerçek İncil olarak kabul edildi. Günümüze kadar gele süreçte ise baskım olan kiliseler ve ülkeler 4 ana İncil dışındaki tüm İncilleri ya dışladı ya da tarihin tozlu rafları arasında kaybetti.

Bu dört İncil’in kabul edilmesinin sebebi ise ortak şeyleri kaleme alması. Yani bir kitapta olan bir olay genellikle diğer kitaplarda da kendine yer bulmuş. Fakat bu durum her kitabın aynı kişiler tarafından yazılmış olabileceği ihtimalini de gözler önüne seriyor. Bazı uzmanlar Matta İncili ve diğer 3 İncil’in yazarlarının aynı kişiler olabileceğini savunuyor. Fakat başta Papa olmak üzere çoğu Hristiyan din adamları bunu kabul etmiyor.

Kanonik İnciller ve Apokrif İnciller

İnciller genel olarak onlarca farklı kitaptan oluşur. Fakat en genel şeklinde ise İnciller Kanonik ve Apokrif olarak iki farklı şekilde insanların karşısına çıkar. Kiliseler dünyadaki tüm İncilleri bu şekilde değerlendirir. Kanonik İnciller herkesin bildiği 4 ana İncil’dir. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncili Kanoniktir. Yani kilise tarafından kabul edilen İnciller kanonik olarak ifade edilmektedir. Apokrif ise kilisenin kabul etmediği tüm İncillerdir. Barnabas gibi kilise tarafından kabul görmeyen her İncil’e apokrif İncil adı verilir.

[geo-post id=”15057″ label=”Merak Ediyor musunuz?”]

Mukaddes Kitap İçerisindeki İnciller Nelerdir?

İnciller Nelerdir ve Hangisi Gerçek! Barnabas İncili mi Matta İncili mi?
Mukaddes Kitap İçerisindeki İnciller

İnciller tek başına kabul edilen bir kitap değildir. Hristiyanlıkta kabul edilen tek din kitabı Mukaddes Kitap’tır. Bu kitap kendi içerisinde Yeni Ahit ve Eski Ahit olarak iki şekilde bulunur. Eski Ahit, Tevrat’ı kapsayan kısımdır. Yeni Ahit ise Kanonik İncillerin de olduğu kısımdır. Yeni Ahit’in ilk kısmı Matta İncili ile başlar. 4. Kısmı ise Yuhanna İncili ile son bulur. Yani Kanonik İncillerin hepsi Mukaddes Kitap içerisinde vardır.

Matta İncili Nedir ve Kim Yazmıştır?

Yeni Ahit’te ilk kısmı oluşturan bu İncilin yazarı kendi ile aynı ismi taşır. Matta’nın kim olduğu tam olarak bilinmese de Hz. İsa’nın 12 havarisinden birisi olduğu kabul edilmektedir. Matta aslında Romalı bir vergi memurudur. Matta isminin kelime anlamı ise “Tanrımızın Hediyesi” demektir. Bu yüzden kitapta da bu ismi kullanarak Hz. İsa’yı kastetmiştir. Matta İncilinin Kudüs düşmeden önce 52 ve 68 yılları arasında yazdığını düşünülüyor. Matta İncili Hz. İsa’nın soyağacı ile başlar. İlerleyen sayfalarda ise Hz. İsa’nın hayatı ve dini çalışmalarını özetler.

Ayrıca bu İncil on iki havarisin Hz. İsa’ya nasıl katıldığını da anlatır. Ayrıca aynı dönemde yazıldığı için Markos İncili temel alınmıştır. Bir diğer yandan ilk hali günümüze kadar ulaşamamıştır. Yine de araştırmacılar ilk olarak İbranice yazıldığını tahmin etmektedir. Matta ayrıca Eski Ahit’ten fazlası ile referans da barındırır. Bunun yanı sıra Matta genellikle Hz. İsa’nın Yahudi toplumunu hedeflediğini de yazar. Matta’ya göre İsa kraldır ve Yahudilerin yıllardır beklediği kurtarıcısıdır.

Markos İncili Nedir ve Kim Yazmıştır?

Yeni Ahit’te ikinci kısmı oluşturan Markos İncili “Yuhanna Markos” tarafından yazılış bir İncil’dir. Sanılanın aksine Markos Hz. İsa’nın on iki havarisi arasında yoktur. Ama İsa’nın havarisi olan Petrus’un çok yakın arkadaşıdır. Bu yüzden de İncil’i Petrus’a dayanarak yazdığı kabul edilmektedir. Burada bir diğer önemli nokta ise Barnabas İncili yazarı olan Barnabas ve Markos’un kuzen olmasıdır. Diğer İncillere ilham vermesinden ötürü ilk yazılan İncil olarak tahmin edilmektedir.

Çok fazla Latince kelime olmasından ötürü İncil’in Roma’da yazıldığı tahmin edilmektedir. İncil’de Hz. İsa Tanrı’nın Oğlu ve Seçilmiş Kişi olarak ifade edilmektedir. Matta’nın aksine bu İncil Romalılara hitaben yazılmış bir İncil olarak görülmektedir. Ayrıca diğer İncillere göre Markos İncili Hz. İsa’nın mucizelerine çok daha fazla yer veren bir İncil’dir. Vaftizci Yahya’dan başlayarak Hz. İsa’nın göğe yükselene kadarki kısmı bu İncil’de yer alır.

Luka İncili Nedir ve Kim Yazmıştır?

Yeni Ahit’teki 3. İncil Luka tarafından yazılan Luka İncilidir. Markos İncil’inden çok fazla referans kitapta yer alır. Luka İncil’i genel olarak Yunanlılara hitap eden bir yapıya sahiptir. Yunanlıların bilgeliklerde ustalaştığı dönemde Hz. İsa’yı kusursuz bir kişi olarak tanımlar. Ayrıca Hz. İsa’nın Tanrı’nın bilgeliğinin insana dönüşmüş hali olarak ifade eder. İsa’nın İbret verici hikayeleri bu İncil’de diğer İncillere göre çok daha fazla yer almıştır. Ayrıca Hristiyanlıktaki kutsal ruh kavramına da bu İncil’de çok fazla yer verilmiştir.

Yuhanna İncili Nedir ve Kim Yazmıştır?

Yeni Ahit’in son kısmı Yuhanna İncilidir. Sevgi ve Sevilen anlamına gelen Yuhanna ayrıca eski bir balıkçıdır. Buna ek olarak Hz. İsa’nın on iki havarisinden de bir tanesidir. Tam ismi Evancelits Yuhanna’dır. Vaftizci Yahya yani Yahya Peygamber’den başlayarak Hz. İsa’nn göğe yükselişine kadarki süreç bu İncil’de bulunur. Diğer İncillerin aksine belirli bir kesimi hedef almaz. Yuhanna tüm insanlığa hitaben yazılmıştır. Ayrıca İncil’de Hz. İsa’nın Cennetten insanlığa yol göstereceğine de yer verilmektedir.

Tüm İncillerin Ortak Mesajı Nedir?

4 Ana İncil’in ortak mesajı İsa’nın kimliği ve eylemleridir. Ayrıca günah kavramına da derinlemesine yer verir. İnciller günahkar insanların Tanrı ile iletişim kuramayacağını belirtir. Ayrıca günahın insanlara ölümü getirdiğini de ifade eder. Dünyada günahsız olan tek kişinin Hz. İsa olduğunu anlatırlar. Hz. İsa insanların günahları karşısında bir kurban olarak çarmıha gerilmiştir. Tanrı bu kurbanı kabul ederek Hz. İsa’yı diriltilmiştir. Eğer insanlar bu gerçeklere iman ederse Tanrı onları da bağışlayacaktır.

Günümüze Kadar Bozulmadan Ulaşan İnciller Var Mı?

İnciller Nelerdir ve Hangisi Gerçek! Barnabas İncili mi Matta İncili mi?

Hristiyanlık için onlarca İncil yazılmış olsa da bunların hiçbiri günümüze kadar bozulmadan ilk günkü hali ile gelemedi. Günümüzde bulunan en eski İncil 4. Yüzyıldan kalma. Bu İncil’in içerisinde ise Yeni Ahit’in tam kısmı bulunuyor.

Bu İncil ile günümüzdeki İnciller arasında bile farklılıklar hemen dikkat çekiyor. Ayrıca Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesinden tam 400 yıl sonrasında yazılmış olması da güvenirliği düşürüyor. Fakat İslamiyet üzerinden bakarsak 1376 yıllık bir Kur’an geçtiğimiz yıllarda bulundu. Günümüzdeki herhangi bir Kur’an ile kıyaslandığı zaman arada hiçbir fark olmadığı da oldukça önemli bir konu.

[geo_alert style=”2″ color=”primary” ]At Eti Yenir mi Dinen Caiz midir?At Eti Helal mi?[/geo_alert]

Hristiyanlık ve İslamiyet açısından en önemli İncillerden bir tanesi ise Barnabas İncili olarak görülüyor. Barnaba İncili olarak da bilinen bu İncil apokrif İnciller arasında yer alıyor. Maalesef dünyada bu İncil’den kalan pek örnek yok. Bazı kişiler bu İncil’in Vatikan tarafından saklandığını ileri sürüyor. Bir kısım ise bu İncil’in tarihte kaybolduğunu tahmin ediyor. Hatta bazı Hristiyanlar böyle bir İncil’in olduğunu bile kabul etmiyor. Bunun nedeni ise Barnabas İncil’inin içerisindeki önemli yazıtlar.

Barnabas İncili Nedir ve Kim Yazmıştır?

Barnaba Kıbrıs doğumlu ve Yahudi seçkin bir kavmin üyesidir. Gerçek adı ise Barbana değil Joseph olarak ifade edilmektedir. Tesellioğlu anlamına gelen “Barnaba” adı ona daha sonra verilmiştir. Hz. İsa döneminde yaşamış olan Barnaba kimine göre Hz. İsa’nın havarisi arasında vardır. Kimine göre ise hiçbir zaman Havarisiler arasında olmamıştır. Bu durum ansiklopedilerde ve İncillerde hiçbir zaman tam olarak açıklanmamıştır. Barnaba Hz. İsa tebliği yaymaya çalışırken 3 yıl boyunca yanında olmuş ve ondan öğrendiği her şeyi kaleme almıştır.

Yıllarca uğraşarak kaleme aldığı bu kitap ise ona hitaben Barnabas İncil olarak anılmıştır. Apokrif İnciller arasında en önemlilerinden olan bu İncil zaman içerisinde büyük bir hızla dünyaya yayıldı. O dönemlerde çok fazla olan İnciller kontrol edilemediği için Barnaba İncil’i bir sorunla karşılaşmadan hızla gelişti ve büyüdü. Hatta İskenderiye’de dahil olmak üzere pek çok kilise Barnaba İncilini kabul etti. Fakat belli bir süre sonra Barnabas tüm dünyada yasaklandı ve geçersiz damgası yedi. Bu yüzden Barnabas tarihte 5. İncil olarak ifade edilmektedir.

Barbanas İncilinin Tarihteki Kullanımı

300’lü yılların başına kadar Barnabas İncili herhangi bir sorun ile karşılaşmadan kiliselerde kullanıldı. Fakat belli bir süre sonra kiliseler bunu yasaklamaya ve insanlardan uzaklaştırmaya çalıştır. 1000’li yılların başına kadar Barnabas dahil tüm Apokrif İnciller bu baskıdan nasibi aldı. Bu yıllarda bir rahip papazın evinde bulduğu İtalyanca Barnaba İncilini elde ederek yıllarca çoğalttı ve sakladı. Fakat 1900’lü yıllara geldiğimizde ise İngiltere’de Barnaba İncili İngilizce tercümesi ile basılmaya başlandı.

Büyük talep görmesine rağmen bu İncillerin İngilizce kopyaları bir anda ortadan kaybolmaya başladı. Sonunda ise insanların elinde bu İncil’in hiçbir kısmı kalmamıştı. Günümüzde ise Barnabas İncili Amerika ve İngiltere’de müzelerde sergileniyor.

Dünyada son iki kopyası kaldığı düşünülen bu İncil’in de değiştirildiği tahmin ediliyor. Bazı uzmanlar ise ilk yazılan Barnabas İncil’inin hala Orta Doğu’da kayıp olduğunu ifade ediyor. Hatta bu İncil’in ülkemizde olduğunu ve Devlet Hazinesi içerisinde saklandığını söyleyen araştırmacılar bile bulunuyor.

Barnabas İncili Neden Bu Kadar Önemli?

Barnabas İncili orijinal hali henüz bilinen bir kişi tarafından okunmadı. Fakat eldeki veriler ve müzelerde saklanan kopyalarındaki kesitlere göre içerisinde çok önemli bilgiler yer alıyor. Apokrif İnciller genellikle kabul edilen 4 İncil’den pek farklı değildir. Genellikle bu İnciller içerisinde çok keskin bilgileri barındırdığı için kabul edilmemiştir. Barnabas İncili içerisindeki pek çok bilgi kanonik İnciller içerisinde yoktur. Ayrıca Kanonik İnciller ile son derece ters düşen bilgiler bu İncil’de vardır.

Barnabas İncili İçerisindeki Önemli Bilgiler Neler?

 • Hristiyanlıkta Hz. İsa Allah’ın oğlu olarak ya da ilah olarak görülmektedir. Fakat Barnabas İncili bu durumu kesinlikle kabul etmez.
 • İbrahim’in kurban etmek istediği oğlunun Tevrat ve diğer kanonik İncillerdeki gibi İshak değil İsmail olduğu Barnabas İncilinde yazar.
 • Matta İncili ve diğer İncillerde belirtildiği gibi beklenen Mesih Hz. İsa olarak ifade edilmektedir. Fakat Barnabas İncili Hz. İsa’dan sonra bir peygamber daha geleceğini asıl Mesih’in o olacağını ifade eder. Hz. Muhammed (s.a.v.) gelişi Barnabas İncilinde geçer.
 • Barnabas İncili ayrıca Hz. İsa’nın çarmıha gerilmediğini de ifade eder. İskariyoth adında bir kişinin Hz. İsa’ya benzetilerek çarmıha gerildiği bu İncil’de yer alır.

Kur’an’da ve İncillerde Geçen Benzerlikler Var Mı?

İnciller Nelerdir ve Hangisi Gerçek! Barnabas İncili mi Matta İncili mi?

Pek çok apokrif İncil’de Kur’an ile benzer özellikle taşıyan bilgiler vardır. Fakat Kanonik İncillerde bu durum fazlası ile gözlenmez. Kur’an’da geçen Hz. İsa ile ilgili ayetlerin benzerleri genellikle Apokrif İncillerin içerisindedir. Barnabas İncili içerisinde de bu benzerliklerin çok olduğu tahmin edilmektedir.

[geo-post id=”12001″ label=”Kıyamet Alametleri!!!”]

Örneğin Kur’an’da Meryem Suresi 24 – 25 Ayet der ki: Aşağısından biri ona şöyle seslendi “Tasalanma! Rabbin senin altında bir su kaynağı yaratmıştır. Şu hurma ağacını kendine doğru silkele ki, üzerine taze, olgun hurma dökülsün.

M.S. 400 yılında yazılan Arapça Çocukluk İncilinde ise şöyle anlatılır: “Devam eden seyahatlerinin üçüncü gününde, azize Meryem çöldeki büyük sıcaklıkta yorulmuştu ki, rastladığı bir palmiye(hurma) ağacına baktı ve Yusuf dedi: “Bu ağacın gölgesinde biraz dinlenmek istiyorum.”
Böylece Yusuf onları palmiyeye doğru götürdü ve onları merkepten indirdi. Azize yere oturmuştu ki palmiyenin tacına doğru başını kaldırdı ve dallarında meyve olduğunu gördü.

Yusuf’a dedi: “Palmiyelerin meyvelerinden koparabilmeyi isterdim” ama Yusuf ona dedi: “Senin bunu söylemen beni şaşırtıyor: Bu palmiyenin ne kadar yüksek olduğunu görüyorsun ve palmiyenin meyvesini koparmayı, yemeyi düşünüyorsun. Ben ise, kendi payıma suyun azlığını ve kırbadan dökülen suyu düşünüyorum, kendimizi ve merkebimizi ferahlatabilecek hiçbir şeyimiz yok ” O zaman annesinin kucağında oturan çocuk İsa neşeli yüzle palmiyeye dedi: “Ey ağaç dallarını eğ ve meyvelerinden annemi ferahlat.”

İslamiyet’e Göre Gerçek İnciller Nelerdir ve Hangileri Bozulmamıştır?

İslamiyet hiçbir zaman Hristiyanlığı gerçek dışı görmemiştir. Dinimizde ve Kur’an’da Hz. İsa’dan ve İncil’den çokça bahsedilir. Bu yüzden Hz. İsa Kur’an’da geçen peygamberlerden olduğu için Müslümanlar tarafından da saygı görür ve inanılır. Fakat Markos, Yuhanna, Luka ve Matta İncili için aynı durum geçerli değildir. Hatta Barnabas İncili ve diğer apokrif İnciller için de aynı durum geçerlidir. İslamiyet Hristiyanlığı kabul etse de Hz. İsa’dan sonra hem dinin hem de kitabın değiştirildiğini belirtir. Bu yüzden İslamiyet son din olarak dünyaya gelmiştir.

İnciller İslam’ı Kabul Ediyor Mu?

Hristiyanlık hiçbir zaman İslam’ı son din olarak kabul etmez. Ayrıca Hz. Muhammed hem İncil’e hem de Hristiyanlara göre peygamber sayılmaz. Bu durum yakın bir zamanda olan bir şey değil. İslamiyet’in ilk çıktığı dönemlerde de durum aynı şekildeydi. Özellikle Matta, Luka, Yuhanna ve Markos İncillerine göre inanışlarını gerçekleştiren kiliseler bu konuda oldukça katı. Fakat tarihte apokrif İncilleri kabul eden kiliseler İslam’ın geleceğini biliyordu. Hz. Muhammed’in peygamber olacağını söyleyen ilk kişi de bir Hristiyan kilisesinde papazdı.

 Kanonik İncillerde Çelişkiler Var Mı?

Günümüzde Hristiyanlık ile alakalı pek çok konu tartışma konusu. Fakat bunlar arasından en dikkat çeken konu ise şüphesiz ki kanonik yani kilisenin kabul ettiği İncillerdeki çelişkiler. 4 İncil’in de Hz. İsa’nın havarisi ya da havarisinin arkadaşı tarafından yazıldığını biliniyor. Yani bu kitaplar Hz. İsa’ya en yakın kişiler tarafından yazıldı. Ayrıca kitapların yazımla zamanı da Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesinden çok kısa sonra. Fakat buna rağmen kitaplarda oldukça çelişkili bilgiler yer alıyor. Bu çelişkiler de insanların akıllarına bazı soru işaretleri getiriyor. İncillerdeki başlıca çelişkiler şunlardır:

 • Yuhanna dışındaki İnciller Hz. İsa’nın risaletini 1 yıl olarak belirtir. Yuhanna ise bunu 2 yıl olarak belirtmiştir.
 • Matta Hz. İsa ve Hz. Davud arasında 26 kuşak olduğunu belirtir. Luka ise bunu 40 olarak yazmıştır.
 • İnciller bazı kısımlarda Hz. İsa’yı Tanrılık olarak ifade etmiştir. Fakat aynı İnciller bazı kısımlarda ise Hz. İsa’yı Ademoğlu olarak anlatmıştır. Bu durum arasında oldukça büyük farklar bulunmaktadır.
 • İncillerde Hz. İsa çarmıha gerildiği sırada “Allah’ın beni neden terk ettin” diye yalvarmıştır. Fakat eğer Hz. İsa zaten Tanrı ise neden böyle bir yakarış yapsın? Bir diğer yandan Hz. İsa peygamber olarak ifade edilip bu sözü söylediyse bu onun Tanrı’yı tam tanımadığını ifade eder.
 • Apokrif İnciller ve Kanonik İnciller Hz. İsa’yı Davudoğlu, Ademoğlu, Tanrı’nın Oğlu olarak tanımlar. Bunların hepsi birbiri ile çelişkili açıklamalardır.
 • Luka İncili bir kısmında kurtarıcı olarak Allah’ı gösterir. Bir diğer kısmında ise kurtarıcı olarak Hz. İsa’yı göstermektedir.
 • İncillerin içerisinde Tanrı’nın görülüp görülmeyeceği ile alakalı çelişkili bilgiler vardır.

İnciller Nelerdir Hakkında Sık Sorulan Sorular

İnciller Nelerdir ve Hangisi Gerçek! Barnabas İncili mi Matta İncili mi?
İnciller Nelerdir ve Hangisi Gerçek! Barnabas İncili mi Matta İncili mi?

İnciller nelerdir, hangi incil gerçek, Barnabas incili var mı sorularınıza yönelik merakınızı bu yazımızla giderdiğimize inanıyoruz. Yazımızın bu kısmında İnciller hakkında en çok sorulan 3 soruya yanıt vermek istiyoruz.

Günümüzde Vatikan Hangi İncilleri Baz Alır?

Vatikan sadece Yeni Ahit’te bulunan İnciller üzerinden değerlendirme yapılır. Bunlar İse Markos İncili, Luka İncili, Yuhanna İncili ve Matta İncili günümüzde Vatikan tarafından kiliselere verilen İncillerdir.

Yahudiler Hristiyanlığı Kabul Eder Mi?

Hz. İsa Yahudi kökenli olsa da hiçbir Yahudi Hristiyanlığı kabul etmez. Son peygamberin Hz. Musa olduğunu ifade ederler. Ayrıca Barnabas İncili de dahil hiçbir İncili kabul etmezler.

Apokrif İnciller Arasından Kaç Tanesi Günümüze Ulaştı?

Günümüze kadar gelen apokrif İnciller ile alakalı net bir rakam bilinmiyor. Bazı apokrif İncillerin ise sadece az sayıdaki sayfaları dünyanın önde gelen müzelerinde saklanıyor. Bugün Apokrif İnciller Nelerdir ya da günümüze kaç tane ulaşmıştır gibi soruların net cevapları bulunmuyor.

Related Posts

DIY Solar Power System Installation Guide

Harnessing solar power for your home is not only eco-friendly but also a cost-effective way to generate electricity. In this comprehensive guide, we’ll walk you through the…

DIY Poly Gel Nails Step-by-Step Guide

Poly gel nails have become a popular choice for those looking to achieve salon-quality nails from the comfort of their own homes. This step-by-step guide will walk…

DIY Old Jeans Makeover Ideas

In the world of fashion, it’s no secret that jeans are a timeless classic. They’re comfortable, versatile, and go well with just about any outfit. However, as…

DIY Kitchen Countertop Installation Guide

Are you ready to give your kitchen a fresh and personal touch? DIY kitchen countertop installation can be a rewarding and cost-effective project. In this comprehensive guide,…

How to Install Tires DIY

Installing tires on your vehicle can seem like a daunting task, but with the right tools and a step-by-step approach, you can do it yourself and save…

How to DIY Inground Pool Installation

Are you dreaming of having your very own inground pool right in your backyard? It’s a fantastic idea to create a personal oasis where you can relax…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *